Beveiligingsproducten nodig? Jouw klus begint hier
Blogs
CONTACT

Privacy Policy

Inleiding
Secuparts verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Secuparts uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Toepasselijkheid en verwerking
Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Secuparts. Secuparts verwerkt de door haar (potentiële) klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website van Secuparts.
De persoonsgegevens die door Secuarts (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, betalingsgegevens, KvK-nummer en BTW nummer.
Persoonsgegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, bij het aanmaken van een account via de website, bij het opvragen van informatie of een offerte, bij het invullen van een webformulier en via social media. Secuparts behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Doeleinden
Secuparts gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor:
1. het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
2. het doen van aanbiedingen en/of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten van Secuparts;
    2a. het verbeteren van de dienstverlening;
    2b. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
    2c. het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
    2d. het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten;
    2e. het behandelen van geschillen;
    2f.  intern beheer en administratie, en
    2g. het doen uitvoeren van een accountantscontrole.

Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen
Secuparts bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.
Secuparts heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Secuparts verwerkt.

Uw rechten
Wanneer Secuparts uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.
Indien u Secuparts toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Secuparts, kunt u te allen tijde contact met Secuparts opnemen via info@secuparts.nl

Derden
Uw persoonsgegevens kan Secuparts aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Secuparts geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden waarmee vanzelfsprekend de nodige afspraken zijn gemaakt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Daarnaast geeft Secuparts uw Persoonsgegevens door indien Secuparts daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zal Secuparts uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Links
Op de website van Secuparts treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Secuparts kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen
Secuparts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacverklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via de website van Secuparts (www.secuparts.nl) de privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Nieuwsbrief placeholder

Sitemap

Product categorieen

Policy's

Social media

© 2024 Secuparts.nl - Webdesign & ontwikkeling door: Dunico websites en reclame

cartmenuarrow-left
WINKELWAGEN
De winkelwagen is leegTerug naar de winkel
Calculate Shipping